REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH


§ 1. Prawo korzystania

1.  Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.

2.  Stanowiska komputerowe udostępniane są w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach oraz w Filii Biblioteki w Bożympolu Wielkim i Strzebielinie w godzinach otwarcia poszczególnych placówek.

3.  Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.

4.  Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin.


§ 2. Zasady korzystania

1.  Użytkownik ma prawo do:

   • Korzystania z Internetu,
   • Pakietu MS Office,
   • Korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, poprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
   • Skanowania oraz wykonywania wydruków za zgodą bibliotekarza zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.  Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego.

3.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.

4.  Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazać bibliotekarzowi.


§ 3. Ochrona

1.  Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywanie Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

2.  Niedozwolone jest:

a.  Działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

b.  Instalowanie oprogramowania,

c.  Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

3.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.

4.  Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

5.  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej spawie podejmuje bibliotekarz. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora GIKiB.


§ 4. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującego się w bibliotece lub zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora GIKiB.


§ 5. Przepisy końcowe

1.  Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

2.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2012 r.

Joomla templates by a4joomla